Retour voorwaarden

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product
doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het
product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u
het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft
u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor
kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u
aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als
u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld,
verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of
onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering
van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de
dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit
krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al
dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar
info@dutchhammockstore.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail
dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te
retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor
de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft
aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u
terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere
methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij
schatten dat deze kosten maximaal € 15,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals voor klant speciaal bestelde hangmatten (kleur, kleur combinaties etc).

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Dutch Hammock Store, Dutch Hammock Store, Langedaal 127 3317 MB Dordrecht,
info@dutchhammockstore.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
 de verkoop van de volgende goederen:
 de levering van de volgende digitale inhoud:
 de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend):
Datum:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Retour voorwaarden

Excuses voor het ongemak.

Zoek opnieuw